Konkurs z okazji Konferencji Akademii Przyrodnika

Ogłaszamy konkurs z okazji Konferencji Akademii Przyrodnika, który będzie trwał tylko w dniu Konferencji, w sobotę 20 marca 2021.

Konkurs polega na napisaniu krótkiej (np. jedno zdanie)

 „Reklamy czujników cyfrowych stosowanych w szkołach” 

i przesłaniu jej na adres pasco@irs.com.pl. Autor najciekawszej wypowiedzi zostanie nagrodzony bezprzewodowym czujnikiem temperatury PASCO.

Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu na najciekawszą wypowiedź na temat:

Reklama czujników cyfrowych stosowanych w szkołach

zwanego dalej „Konkursem”.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Image Recording Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Arkuszowej 190, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151030 (zwana dalej IRS).
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
  1. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
  2. stronie Internetowej PASCO Polska – należy przez to rozumieć stronę internetową www.pasco.com.pl;
  3. zasadach Konkursu – należy przez to rozumieć ten Regulamin;
  4. Uczestnikach – należy przez to rozumieć każdą osobę pełnoletnią, która spełniła warunki Konkursu, zapisane w niniejszym dokumencie;
  5. Komisji – należy rozumieć osoby upoważnione przez IRS.
 4. Ideą Konkursu jest popularyzacja przekonania, że na lekcjach przedmiotów przyrodniczych w szkołach należy przeprowadzać doświadczenia posługując się cyfrowymi metodami pomiaru i analizy danych, w szczególności cyfrowymi czujnikami bezprzewodowymi i towarzyszącym im oprogramowaniem.
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie uczestników, którzy sformułują najciekawszą wypowiedź na temat określony w zasadach Konkursu.
 6. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.
 7. Konkurs będzie trwać przez jeden dzień – 20 marca 2021 r.
 8. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów z nim związanych.
 9. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów obowiązujących przepisów i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji Konkursu.*)
 10. IRS ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki) listy Uczestników biorących udział w Konkursie wraz z podaniem osiągniętych przez nich wyników w Konkursie.

II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wypowiedzi na temat „Reklama czujników cyfrowych stosowanych w szkołach” i przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres pasco@irs.com.pl.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. IRS nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników Konkursu, z wyjątkiem danych laureata. Każdy Uczestnik będzie identyfikowany wyłącznie poprzez adres poczty elektronicznej, z którego przysłał wiadomość konkursową.
 4. Uczestnik konkursu może przysłać dowolną liczbę wypowiedzi i każda z nich będzie niezależnie brana pod uwagę w Konkursie.
 5. Autor wypowiedzi, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przekazanie nieodpłatnie na rzecz Image Recording Solutions Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych do wykorzystania swojej wypowiedzi i rozporządzania nią w swojej działalności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,
  2. zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,
  3. wprowadzenia do pamięci komputera,
  4. wyświetlanie,
  5. wprowadzenie do obrotu,
  6. dokonywanie modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji,
  7. rozpowszechnianie z wykorzystaniem Internetu, w tym umieszczenie na Stronie Internetowej PASCO Polska.
  8. nieograniczonego wykorzystania w czynnościach wynikających z prowadzonej przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. działalności.

III.         Kryteria i ustalenie wyników Konkursu

 1. Komisja dokona wyboru zwycięzcy, czyli autora najlepszej wypowiedzi, na podstawie następujących kryteriów:
  1. pomysłowość i oryginalność,
  2. innowacyjność dydaktyczna,
  3. zgodność z obowiązującym w Polsce przepisami prawa dotyczącego oświaty,
  4. poprawność oznaczania w wypowiedzi materiałów pochodzących od innych autorów.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w ciągu dwóch tygodni od jego zakończenia na stronie Internetowej PASCO Polska i zawiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z którego przysłał swoją wypowiedź.

IV. Nagroda

 1. W konkursie zostanie przyznana zwycięzcy następująca nagroda: bezprzewodowy czujnik temperatury PASCO (PS-3201).
 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, nagrody o niskiej wartości wygranej, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym, gdy wartość nagrody nie przekroczy 760 zł lub jest jej równa. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 zł – opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% podlega cała nagroda.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji, wszelkie dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące realizację obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych.
 4. Nagroda przewidziana w Konkursie może zostać decyzją IRS zamieniona na inną nagrodę o tej samej lub zbliżonej wartości.
 5. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy kurierem lub wręczona osobiście, pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia, że jest osobą pełnoletnią i podania danych do wysyłki nagrody, w ciągu tygodnia od daty wpłynięcia tych informacji do IRS.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyników Konkursu.
 2. Reklamację należy złożyć u Organizatora w formie pisemnego listu poleconego w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o osiągniętych wynikach w Konkursie. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, a Uczestnik utraci prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych.
 3. Uczestnik składający reklamację zobowiązany jest przesłać kopię treści wysłanej przez siebie wypowiedzi.
 4. Decyzje o rozstrzygnięciu zgłoszonych reklamacji podejmuje Zarząd IRS, w oparciu o dane dostarczone przez Uczestnika. Organizator poinformuje na piśmie zgłaszającego reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Reklamację dotyczącą wad ukrytych nagrody należy złożyć w formie listu poleconego w ciągu 14 dni od daty otrzymania nagrody.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zasady ustalone niniejszym Regulaminem obowiązują przez cały czas trwania Konkursu.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.
 3. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby IRS.

*) – dotyczy osoby, która otrzyma nagrodę.

Udostępnij: